Χριστιανισμός

Αρχείο Πολυμέσων

Χριστιανισμός

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Χριστιανισμός ανήκει στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Η παρουσία μας στο διαδίκτυο έχει σαν στόχο να βοηθήσει μέσα από τις δυνατότητες επικοινωνίας που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στην αποστολή της εκκλησίας που συνοψίζεται στο παρακάτω τετράπτυχο:

  • Ευαγγελισμός των ψυχών
  • Λατρεία στον Θεό
  • Διδασκαλία Πιστών
  • Συμπόνια - Βοήθεια αδελφών
  • Ευαγγελισμός
  • Λατρεία
  • Διδασκαλία
  • Συμπόνια

Ο ευαγγελισμός των ανθρώπων ώστε κάθε ειλικρινής άνθρωπος που αναζητά την αλήθεια να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του Σωτήρα. «Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή» Μαρκ. 16:15

Η λατρεία στον ένα και μοναδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό και εις το Πνεύμα το Άγιο. «διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.» Ματθ. 4:10

 Η Διδασκαλία στους πιστούς ώστε να προοδεύουν σε αγιασμό και καθαρότητα. «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.» Ματθ. 28:19

Η συμπόνια και ενίσχυση των αδυνάτων. Ώστε να μην υπάρχει μεταξύ μας κανένας ενδεής. «δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, διά να υπάγωμεν ημείς μεν εις τα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτετμημένους· μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμώμεθα τους πτωχούς, το οποίον και εσπούδασα αυτό τούτο να κάμω.» Γαλ. 2:9

Ακούστε

Ακούστε ζωντανά το Χριστιανισμό 

24 ωρη μετάδοση, χριστιανικού προγράμματος. 
Ακούστε

Εφαρμογές Christianity

Επικοινωνία

Με την υποστήριξη

pnoh logo Screen Shot 2015 12 17 at 18.14.48

Προσφέρουμε